AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

11.02.2019r. - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert został przedłużony i upływa w dniu 22.02.2019r. o godz. 10:00


11.02.2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu

11.02.2019r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam

  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy

15.02.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15.02.2019r.
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści siwz, , zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 do umowy

22.02.2019r.
informacja z otwarcia ofert

05.03.2019r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty