AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

20.07.2018r. - Wykonanie (opracowanie) kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku krytej pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej na działkach nr ew. 1220, 1217/6 i 1218 przy ul. Akademickiej 2 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i dokumentów - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Uwaga - Termin składania ofert został przedłużony i upływa w dniu 03.08.2018r. o godz. 10:00


20.07.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

20.07.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, koncepcja nadbudowy, plan sytuacyjny i rysunki techniczne
  • Załącznik nr 2 - Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Załącznik nr 3 - Programem funkcjonalno - użytkowy
  • Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 7 - Wzór umowy

30.07.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


30.07.2018r.

Zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu


03.08.2018r.
informacja z otwarcia ofert

10.08.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty