AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

08.06.2018r. - „Modernizacja (remont) węzła cieplnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali podnoszenia ciężarów wraz z obiektami zaplecza w AWF Filia w Białej Podlaskiej”

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2018r. o godz. 10:00


08.06.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

08.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1a, 1b, 1c - Przedmiary robót budowlanych
  • Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa
  • Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z opisem przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 9 - Wzór umowy

25.06.2018r.
informacja z otwarcia ofert

28.06.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty