AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
Pamiętaj, że jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich.

Cudzoziemcy, kandydaci zakwalifikowani na studia w AWF składają dokumenty w Zespole ds. rekrutacji (ul. Akademicka 2 - budynek główny, pokój nr 133).
Ponadto należy złożyć niezbędne oświadczenie w przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie (lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną) ZGODA OBOJGA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA PODJĘCIE STUDIÓW W AWF - pobierz.
Należy okazać akt urodzenia kandydata (w przypadku opiekunów prawnych kopię postanowienia sądu w sprawie opieki lub władzy rodzicielskiej).


Kandydaci spoza państw członkowskich Unii Europejskiej będą przyjmowani na studia:
- po złożeniu kompletu dokumentów i wniesieniu stosownych opłat;
- zobowiązani są też posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej będą podejmować i odbywać studia na zasadach takich jak obywatele polscy lub na zasadach umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy muszą legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym „apostille" odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany.

/Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym otrzymałeś dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, powinieneś dokonać legalizacji tego dokumentu./

Legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Udaj się z dokumentem do polskiego konsulatu i zapytaj o procedurę jego legalizacji.

Kandydaci cudzoziemcy, nie posiadający uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przyjmowani są na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Cudzoziemcy aplikujący bezpośrednio do AWF Warszawa przyjmowani są na studia na warunkach odpłatności. Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne w euro. Po przyjęciu na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.

Cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra lub podejmujący studia na podstawie umowy międzynarodowej odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra lub umowie międzynarodowej. Warunki te mogą być następujące: jako stypendysta strony polskiej, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,jako stypendyści strony wysyłającej lub bez ponoszenia opłat za naukę, lub na zasadach odpłatności.Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jeżeli:
Posiadają wizę
lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Wykazują się odpowiednim stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

Posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.O przyjęcie na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:
Legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille
świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granica, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniające do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

Przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – wydane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań profilaktycznych.O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się cudzoziemcy,
Którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.