AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Organizacją konkursów na finansowanie badań zajmuje się:

  1. Narodowe Centrum Nauki - projekty badawcze w zakresie badań podstawowych (teoretycznych)
  2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - projekty badawcze w zakresie badań stosowanych, czyli związanych z gospodarką
  3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – programy lub przedsięwzięcia

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Podstawą kwalifikacji i oceny projektów badawczych jest przyjęty przez NCN podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych. Panele zgrupowane zostały w trzech głównych działach:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
  • Nauki Ścisłe i Techniczne
  • Nauki o Życiu

Nasze wnioski powinny być kierowane do działu Nauki o Życiu - panel NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika i dalej m.in.: NZ7_3 Promocja zdrowia, kultura fizyczna, NZ7_7 Rehabilitacja.

Każdy wniosek o finansowanie projektu naukowego, przygotowany przez Pracownika zgodnie z regulaminem danego konkursu powinien być przesłany elektronicznie do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń AWF Warszawa oraz do Przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki co najmniej 45 dni przed terminem upływu składania wniosków. Szczegóły zawierają Uchwały (Uchwała Nr 2/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 18 października 2016 r., w sprawie: wyboru składów stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 oraz Uchwała Nr 20/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Nauki).

Informacje na temat trybu i warunków składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl/).

Wniosek o finansowanie projektu badawczego składa się za pomocą GENERATORA UMÓW: https://osf.opi.org.pl. Wniosek należy przygotować w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej w systemie OSF i wraz z wersją wydrukowaną wniosku (1 egzemplarz w języku polskim podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę) przesłać/złożyć do Narodowego Centrum Nauki na adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

PROGRAMY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Pracownicy Wydziału WFIS realizują projekty badawcze w ramach programu MNISW pod nazwą Rozwój Sportu Akademickiego. Projekty te obejmują badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych).

wykaz projektów RSA na rok 2018 - pobierz