AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

KATEGORIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dnia 16 października 2017r. wykaz jednostek naukowych, dla których ustalona została kategoria naukowa w wyniku przeprowadzonej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej tych jednostek w latach 2013-2016.
    Jednostki naukowe oceniane były w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ze względu ten sam rodzaj i dziedzinę prowadzonych badań naukowych. Ocenie prowadzonej przez Zespoły Ewaluacji podlegały: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty działalności naukowej, dla których przyznano odrębne oceny punktowe za przedstawione osiągnięcia.
    Wydział WFIS oceniano w ramach grupy nauk o życiu NZ1A reprezentowanej przez 19 jednostek. Wydział otrzymał kategorię B zapewniającą finansowanie realizowanych badań naukowych w kolejnych 4 latach.


OBOWIĄZUJĄCE ROZPORZĄDZENIE PARAMETRYZACYJNE – DEFINICJE - PUNKTACJA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. - pobierz

Definicja publikacji naukowej
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: publikacji naukowej – należy przez to rozumieć recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:

a) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1,
b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);

Definicja monografii
Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
 • były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
 • są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
 • posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Uwaga: w ocenie parametrycznej zalicza się (punktuje) podręczniki i skrypty, jeśli spełniają warunki nakładane na monografię.

Definicja monografii wybitnej
Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą:

 • nagroda Prezesa Rady Ministrów;
 • nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
 • nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
 • nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 • nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
 • prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Punkty za publikacje - artykuły w czasopismach z listy ministerialnej:

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części A wykazu 15 – 50 pkt - pobierz
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części B wykazu 1 – 15 pkt - pobierz
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części C wykazu 10 – 25 pkt - pobierz
 • Recenzowana publikacja naukowa w języku innym ni polski, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w 1 ust. 1 rozporządzenia – 5 pkt.
 • Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym – 15 pkt.

(Uwaga: chodzi o tzw. conference proceedings indeksowane w Web of Science Core Collection)

Punkty za monografie:

1) Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden z nich wskazał jednostkę jako afiliację
     - 25 pkt
     - 50 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

2) Monografia naukowa lub monografia naukowa uznana za dzieło wybitne, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali jednostkę jako afiliację, w ogólnej liczbie autorów
     - monografia naukowa – 25 pkt*Ajn/A,
     - monografia naukowa uznana za dzieło wybitne – 50 pkt*Ajn/A,

     gdzie:

     Ajn – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę jako afiliację,
     A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej.

3) Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy wskazali jednostkę jako afiliację
     - 15 pkt
     - 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

4) Monografia naukowa wieloautorska*, w której: - autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,
     - liczba autorów wynosi co najmniej 4,
     - łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację (warunek ten dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6 arkuszy wydawniczych
     - 15 pkt
     - 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

5) Rozdział w monografii
Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4 (chodzi o wskazane powyżej monografie oznaczone *)
     - 5 pkt
     - 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
     - 15 pkt
     - 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne.

Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2, jednostka, którą autor rozdziału wskazał jako afiliację, otrzymuje:
     - 2,5 pkt
     - 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

6) Redakcja monografii
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4, dokonana przez pracownika jednostki (chodzi o wskazane powyżej monografie oznaczone *)
     - 5 pkt
     - 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne.