AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.
Podstawą prawną ubiegania się jednostki o dotację na działalność statutową są:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.(Dz. U. Nr 96, poz. 615)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

1. Utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej:

a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych, ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej z wiązanej z realizacją zadań określonych w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,
e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji zadań określonych w lit. a,
f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki dotycząca zadań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy,
g) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,
h) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

2. Działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

3. Działalność związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

4. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego.

5. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki.

6. Koszty restrukturyzacji jednostek naukowych.


Potencjał badawczy – aktualności

Wnioski o finansowanie działalności statutowej w zakresie utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej (DS) mogą składać nauczyciele akademiccy prowadzący działalność naukową zatrudnieni w WWFIS w Białej Podlaskiej na podstawie stosunku pracy, dla których Wydział jest podstawowym miejscem pracy, prowadzący działalność naukową, zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Zasady składania wniosków i wydatkowania środków finansowych zawarte są w Uchwale Nr 19/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie: zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNISW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej z dnia 23 stycznia 2018 r. - pobierz

 • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - pobierz
 • Załącznik nr 2 – wzór umowy o realizację projektu badawczego - pobierz

Termin składania wniosków o otwarcie tematu zgłaszanego do planu badań statutowych na 2019 rok został wyznaczony do 24 kwietnia 2018 r.

 • Plan badań statutowych na 2018 rok - pobierz

Młodzi naukowcy - aktualności

Wnioski o finansowanie działalności statutowej w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (MN) mogą składać nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WWFIS w Białej Podlaskiej na podstawie stosunku pracy, dla których Wydział jest podstawowym miejscem pracy, prowadzący działalność naukową, którzy nie ukończyli 35-go roku życia, zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w AWF Warszawa.

Środki finansowe przeznaczane na realizację badań młodych naukowców przyznawane są w drodze konkursu przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem zamieszczonym poniżej:

 • Regulamin wewnętrznego konkursu na projekty badawcze młodych naukowców (MN) - pobierz
 • Załącznik A – wzór wniosku - pobierz

Termin składania wniosków o otwarcie tematu zgłaszanego do planu badań młodych naukowców na rok 2018 został wyznaczony maksymalnie do 15 kwietnia 2018 r.

 • Plan badań młodych naukowców na 2018 rok - pobierz

Każdy wniosek o otwarcie nowego tematu badań naukowych w WWFIS musi być zaakceptowany przez SENACKĄ KOMISJĘ ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH. Należy złożyć stosowne formularze w wersji papierowej i elektronicznej w Biurze ds. Nauki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 • Regulamin Senackiej Komisji Etyki badań Naukowych - pobierz
 • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o wydanie opinii - pobierz
 • Załącznik nr 2 – wzór informacji dla badanego - pobierz
 • Załącznik nr 3 – wzór zgody na udział w badaniu - pobierz
 • Załącznik nr 4 – wzór wniosku promotora o wydanie opinii - pobierz