PROGRAM
Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
na lata 2014 – 2019
 1. Podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych pracowników.

 2. Współdziałanie z Władzami Uczelni w sprawach szkolnictwa wyższego.

 3. Współdziałanie z organizacjami studenckimi i innymi związkami zawodowymi działającymi na terenie Uczelni.

 4. Dążenie do jednoznacznego określenia pozycji nauczyciela akademickiego, jego obowiązków i uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

 5. Podjęcie działań w celu ustawowego zapewnienia udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisjach oceniających pracowników.

 6. Zapewnienie pomocy prawnej członkom związku.

 7. Upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa o szkolnictwie wyższym i prawa pracy.

 8. Współdziałanie z Zarządem Głównym ZNP w celu poprawy warunków pracy pracowników szkół wyższych.

 9. Monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 10. Doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej poprzez wykorzystanie Internetu, wydawnictw i materiałów promocyjnych.

 11. Promocja Związku w środowisku lokalnym.

 12. Zwiększenie odpowiedzialności i dyscypliny działaczy związkowych.

 13. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia liczby członków ZNP.

 14. Podjęcie systematycznych działań na rzecz podwyżek płac pracownikom szkół wyższych w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 15. Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem członków Związku i ich rodziny.