Dziekan WWFiS
dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

 

  Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pełnił funkcję Prodziekana ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne (2008-2012) oraz Prodziekana ds. Kształcenia (2012-2016), odpowiednio w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. W latach 2014-2016 sprawował funkcję przewodniczącego wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz koordynatora wydziałowego programu wymiany studenckiej „Mosty”; był członkiem Senatu, jednocześnie członkiem senackiej Komisji ds. Dydaktyki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2012-2016). W roku 2012 przewodniczył Zespołowi ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne i sport, dwa lata później został powołany na lidera zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za stworzenie Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej w sektorze sport w ramach projektu ogłoszonego przez Instytut Badań Edukacyjnych.
  Obecnie pełni rolę zastępcy redaktora oraz redaktora tematycznego w czasopiśmie „Polish Journal of Sport and Tourism”. Ponadto jest członkiem Komisji Nauki przy Zarządzie Głównym AZS. Jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych z zakresu treningu plyometrycznego, skoku w dal i trójskoku oraz skupienia uwagi w treningu sportowym. Od roku 2006 wypromował 55. magistrantów i 13. licencjatów. Czterokrotnie, w ramach programu Erasmus, wizytował uczelnie zagraniczne w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Również, czterokrotnie odbierał indywidualną nagrodę Rektora AWF. Jest aktywnym prelegentem, swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się między innymi na kursach w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej, kursach organizowanych przez krajowe i wojewódzkie związki sportowe oraz instytucje naukowo-badawcze.
  Był czynnym sportowcem (skok w dal i trójskok), wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, finalistą mistrzostw Europy juniorów, reprezentantem kraju w kategoriach młodzieżowych. W dalszym ciągu związany jest z lekką atletyką jako szkoleniowiec w klubie sportowym AZS-AWF Biała Podlaska, w latach 2012-2013 jako trener Kadry Polski w skoku w dal. Jego podopieczni zdobyli 19 medali mistrzostw Polski w skoku w dal i trójskoku.


Prodziekan ds. Rozwoju
dr Anna Bodasińska
   Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Doktor nauk o kulturze fizycznej.
  W latach 2014-2016 sprawowała funkcję przewodniczącej Zespołu ds. procedur oceniania studentów wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2015 roku pełni rolę sekretarza naukowego w Komitecie Redakcyjnym Monografii i Opracowań AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej i Klubu Fair Play przy PKOl.
  Jest autorką ponad 70 prac naukowych z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem zawodników do uczestnictwa w walce sportowej, na przykładzie piłki siatkowej, problematyką etyki sportu, ze szczególnym uwzględnieniem wartości zasady fair play oraz zagadnień związanych z olimpizmem (w 2005 roku uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych dla członków Narodowych Komitetów Olimpijskich w Olimpii w Grecji). W ramach programu Erasmus w 2015 odbyła staż naukowo-dydaktyczny w Łotewskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Rydze.
  Od 2003 roku wypromowała ponad 100 magistrantów i ponad 20 licencjatów. Jest autorką programu praktyk studenckich na kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport. Pełniła szereg funkcji organizacyjnych: przewodnicząca Wydziałowej Komisji Socjalnej, kierownik praktyk trenerskich, kierownik specjalizacji instruktorskich i trenerskich z piłki siatkowej, opiekun rocznika.
  Aktywnie współpracuje z licznymi interesariuszami zewnętrznymi na poziomie regionalnym i centralnym w zakresie popularyzacji osiągnięć naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Była siatkarka, w trakcie studiowania reprezentowała barwy II-ligowego zespołu piłki siatkowej kobiet Klubu Sportowego AZS AWF Biała Podlaska. Objęta szkoleniem centralnym na poziomie juniorki. Zainteresowania sportem umożliwiły jej zdobycie szeregu uprawnień trenerskich i instruktorskich. Nadal związana z piłką siatkową kobiet w klubie uczelnianym. Jest organizatorem lub współorganizatorem większości przedsięwzięć organizacyjno-promocyjnych odbywających się na Uczelni i poza nią (międzynarodowe konferencje naukowo-metodyczne, konferencje naukowe, Letnie Szkoły, Parafiada diecezjalna, licealiady, Pikniki olimpijskie, memoriały).

 

Prodziekan ds. Studiów
o Profilu Ogólnoakademickim
dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski
   Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Gimnastyki (2005-2016), kolejno w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. W latach 2012-2016 był przewodniczącym wydziałowej Komisji ds. Infrastruktury dydaktycznej. W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w latach 2009-2011 r pełnił funkcję p.o. Dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego, zaś w latach 2011-2016 Dyrektora.
  Aktualnie pełni rolę redaktora tematycznego w czasopiśmie „Polish Journal of Sport and Tourism”. Jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych z zakresu techniki sportowej, utrzymania równowagi ciała i uczenia się czynności ruchowych o złożonej strukturze ruchu. Od roku 2006 wypromował 35. magistrantów i 13. licencjatów. Dużą uwagę przywiązuje do wykorzystywania aktualnych wyników badań w celu doskonalenia procesu dydaktycznego. Wyniki badań prezentował podczas wykładów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus, m.in. w Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Był zapraszany do wygłoszenia wykładów plenarnych w kraju jak i za granicą zarówno trenerom sportów gimnastycznych, sportów walki jak i nauczycielom wychowania fizycznego. Na II Międzynarodowej Konferencji - Practical Conference For Young Scientisis "Actual Problems in Theory and Methodology of Physical Culture, Sport and Tourism" był wyróżniony, Mińsk, Białoruś, 17-18.05.2006 r., natomiast podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki Doskonalenia Treningu i Walki Sportowej” zajął I miejsce w Konkursie dla Młodych Pracowników Nauki, Spała 26-27.11.2007 r.
  Od 2005 roku był inicjatorem i sekretarzem międzynarodowych konferencji pt. „Coordination Motor Abilities in Scientific Research”, „Modern methods of motor learning in physical education, motor rehabilitation and sport” oraz „Current Trends in Sports Training and Performance”.
  Główny obszar jego działalności poza uczelnią związany był z pracą organizacyjną. Do naj-ważniejszych można zaliczyć: członkostwo w towarzystwach naukowych (International Association of Sport Kinetics, European College of Sport Science, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej); działalność trenerska w sekcji akrobatyki sportowej MKS Żak Biała Podlaska w latach 1997-2008, pełnienie funkcji wiceprezesa ds. Organizacyjnych KS AZS-AWF Biała Podlaska, kierownika w Polsko-Białorusko-Ukraińskich Akademickich Mistrzostw Studentów w Akrobatyce Sportowej (2005; 2007) realizowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Polska 2004-2006, kierownika kursów i specjalizacji sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

 
Prodziekan ds. Studiów
o Profilu Praktycznym
dr Janusz Zieliński
   Doktor nauk o kulturze fizycznej od 2009 roku, od 2012 roku pełnił funkcję kierownika zakładu Koszykówki i Piłki Ręcznej w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2000 roku pełni funkcję trenera sekcji koszykówki w klubie AZS-AWF Biała Podlaska. Natomiast od 2005 roku rozpoczął współpracę z grupami młodzieżowymi w Bialskim Stowarzyszeniu Koszykówki "KADET". W latach 2008-2016 roku pełnił funkcje Prezesa tego stowarzyszenia. W 2009 roku został wybrany do zarządu Lubelskiego Związku Koszykówki.
  Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, współautorem książki "Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności techniczne koszykarzy". Od 2013 roku wypromował 10 magistrantów i 9 licencjatów. Pełni również inne funkcje takie jak: członek Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia, członek Zespołu ds Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne i sport, a w latach 2012-2014 członek Rady Wydziału Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Współorganizator licznych konferencji licencyjnych dla trenerów koszykówki oraz konferencji metodyczno-szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego.