• Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora AWF w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2014/2015 od studentów, uczestników studiów doktoranckich a także słuchaczy studiów podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa - pobierz

 • Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Rektora AWF w Warszawie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2014/2015 na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) - pobierz

 • Zarządzenie Nr 74 /2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zawierania umów ze studentami, wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez uczelnię ze studentami i doktorantami studiów stacjonarnych o warunkach odpłatności za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz wzorów umów na studiach niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim 2014/2015 - pobierz.
  • Wzory umów:
   - studia stacjonarne - pobierz
   - studia niestacjonarne I stopnia - pobierz
   - studia niestacjonarne II stopnia - pobierz