Regulamin:

 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku wskazane jest zapoznanie się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z dnia 9 maja 2016 r.) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie /pobierz/

  • Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy /pobierz/

  • Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie świadczenia na/za wypoczynek pracownika /pobierz/

  • Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie świadczenia na/za wypoczynek emeryta, rencisty lub innej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS /pobierz/

  • Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie świadczenia na/za wypoczynek dziecka /pobierz/

  • Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe /pobierz/

  • Załącznik nr 6a - Umowa w sprawie udzielenia pożyczki dla pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe /pobierz/

  • Załącznik nr 6c - Umowa w sprawie udzielenia pożyczki dla emeryta, rencisty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe /pobierz/

  • Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi rzeczowej/finansowej, innych świadczeń w postaci bonów towarowych, dofinansowania do działalności turystycznej, kulturalno - oświatowej i rekreacyjno – sportowej, dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego dla pracownika, emeryta/rencisty, innej osoby uprawnionej /pobierz/

  • Załącznik nr 8 - Tabela dopłat z ZFŚS do usług i wypoczynku /pobierz/