POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ /DECYZJA/

  1. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się rekomenduje Dziekanowi Wydziału potwierdzenie lub niepotwierdzenie efektów uczenia się na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyniku egzaminu.
  2. Dziekan podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się.
  3. Dziekan tworzy listę rankingową w oparciu o liczbę potwierdzonych punktów ECTS i staż pracy zawodowej.
  4. Od decyzji Dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej

Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w terminie 7 dni od dostarczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana.