Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz
  2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz
  3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz
  4. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - pobierz
  5. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pobierz
  6. Oświadczenie członka wydziałowej/odwoławczej komisji stypendialnej - pobierz
  7. Numer rachunku bankowego - pobierz
  8. Wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz