Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA - 29 WRZEŚNIA 2017 r.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Stypendium ministra nie przysługuje studentowi, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także w sytuacji, gdy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia student rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Zasady ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  reguluje Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora AWF w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

Wzór wniosku dla studenta pobierz

Oświadczenie dla studenta pobierz

Szczegółowe Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: zobacz