Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA - 30 WRZEŚNIA 2016 r.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Stypendium ministra nie przysługuje studentowi, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także w sytuacji, gdy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia student rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Student może wystąpić o przyznanie stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym, że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Osiągnięcia muszą być związane z danymi studiami, nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, osiągnięć związanych z pracą zawodową.

Student składa wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie właściwym dla kierunku studiów, w terminie do 30 września 2016 r. według wzoru wniosku oraz dołącza dokumenty poświadczające osiągnięcia studenta. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (wypełnione w sposób jednolity).

Kandydaturę studenta opiniuje rada wydziału, według kryteriów określonych w § 3 oraz § 4.3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i uwzględnia, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia rady wydziału może być negatywna.

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w następujących okresach:
1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia - osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów, do dnia 30 września 2016 r.,
2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia - osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia (poprzedzających odbywane właśnie studia drugiego stopnia), do dnia 30 września 2016 r.,
3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach - osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał on ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2016 r.

Zasady ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  reguluje Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora AWF w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

Wzór wniosku dla studenta pobierz

Oświadczenie dla studenta pobierz

Szczegółowe Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html