Profil kandydata:
     Specjalność przeznaczona będzie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów, zwłaszcza kierunku fizjoterapia. Kierowana będzie do osób lubiących pracę z ludźmi, chcących zdobyć kwalifikacje zawodowe, umożliwiające podjęcie pracy z ludźmi starszymi pod kątem profilaktyki i usprawniania psychofizycznego poprzez aktywność ruchową.

Cel specjalności:
     Celem specjalności będzie zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z ludźmi starszymi, przygotowanie ich do programowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu aktywności ruchowej ludzi starszych, w szczególności zajęć o charakterze profilaktyczno-usprawniającym. Studenci zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem potrzeb ludzi starszych, promowaniem zdrowia wśród tych osób, a także wykorzystywaniem określonych form i metod pracy w dziedzinie aktywności ruchowej.

Możliwości zatrudnienia:
     Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

  • organizacjach skupiających ludzi starszych, a zwłaszcza w domach pomocy społecznej,
  • sanatoriach,
  • domach kultury,
  • klubach osiedlowych,
  • ośrodkach terapii ruchowej,
  • uniwersytetach trzeciego wieku.