OCENA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
WWFiS w Białej Podlaskiej

SKŁAD KOMISJI:

 • dr Maria Anna Turosz - Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
 • dr Anna Bochenek - Przewodnicząca Komisji Potwierdzania Efektów Uczenia się z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 • dr Ewa Jówko - Przewodnicząca Komisji Potwierdzania Efektów Uczenia się z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych
 • dr Zbigniew Bujak - Przewodniczący Komisji Potwierdzania Efektów Uczenia się z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej
 • mgr Krzysztof Wróbel - Przewodniczący Komisji Potwierdzania Efektów Uczenia się z zakresu odbytych praktyk, stażów, posiadanych klas sportowych
 • mgr Anna Gębka - Sekretarz Komisji

Procedura oceny efektów uczenia się wnioskodawcy:

 1. W przypadku uznania przez Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się za niekompletny, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dniu od otrzymania informacji od komisji do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 2. Po analizie przedstawionych dokumentów, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się przekazuje dokumenty Przewodniczącym Komisji z danego obszaru nauk, który jest przedmiotem egzaminu walidacyjnego.
 3. Egzamin walidacyjny przeprowadza komisja składająca się z: Przewodniczącego Komisji z danego obszaru nauk oraz dwóch /wyznaczonych przez niego/ pracowników Uczelni prowadzących zajęcia z przedmiotu w danym obszarze nauk, o którego zaliczenie ubiega się wnioskodawca.
 4. Zakres tematyczny poszczególnych egzaminów określa egzaminator uwzględniając efekty kształcenia uzyskiwane dla danego przedmiotu w ramach danego kierunku studiów.
 5. Wynik poszczególnych egzaminów jest ustalany jako pozytywny lub negatywny. Wynik pozytywny oznacza potwierdzenie odpowiednich efektów kształcenia poprzez zaliczenie zajęć, które te efekty realizują. Negatywny wynik egzaminu lub nieprzystąpienie do niego skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku.