Kategoria jednostki naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dnia 16 października 2017 r. wykaz jednostek naukowych, dla których ustalona została kategoria naukowa w wyniku przeprowadzonej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej tych jednostek w latach 2013-2016.

                Jednostki naukowe oceniane były w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ze względu ten sam rodzaj i dziedzinę prowadzonych badań naukowych. Ocenie prowadzonej przez Zespoły Ewaluacji podlegały: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty działalności naukowej, dla których przyznano odrębne oceny punktowe za przedstawione osiągnięcia.

Wydział WFIS oceniano w ramach grupy nauk o życiu NZ1A  reprezentowanej przez 19 jednostek. Wydział otrzymał kategorię B zapewniającą finansowanie realizowanych badań naukowych w kolejnych 4 latach.

 

__________________________________________________________________________________________________________

OBOWIĄZUJĄCE ROZPORZĄDZENIE PARAMETRYZACYJNE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Definicja publikacji naukowej

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: publikacji naukowej – należy przez to rozumieć recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:

a) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie cza- sopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1,

b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, tech- nicznym lub analitycznym,

c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);

Definicja monografii

Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

·         stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

·         przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

·         były poddane procedurze recenzji wydawniczych;

·         są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

·         posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

·       są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

·         posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Uwaga: w parametryzacji zalicza się (punktuje) podręczniki i skrypty, jeśli spełniają warunki nakładane na monografię.

Definicja monografii wybitnej

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą:

nagroda Prezesa Rady Ministrów;

nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;

nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;

nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;

prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;

prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.


PUNKTY ZA PUBLIKACJE

Artykuły w czasopismach z listy ministerialnej

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części A wykazu – 15 – 50 pkt.
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części B wykazu – 1 – 15 pkt.
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części C wykazu – 10 – 25 pkt.
 • Recenzowana publikacja naukowa w języku innym ni  polski, o której mowa w   1  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w   1  ust. 1 rozporządzenia – 5 pkt.
 • Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym – 15 pkt.
  [Uwaga: chodziło o tzw. conference proceedings indeksowane w Web of Science Core Collection]

____________________________________________________________________________________________

Punkty za monografie

Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden z nich wskazał jednostkę jako afiliację
25 pkt
50 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne


Monografia naukowa lub monografia naukowa uznana za dzieło wybitne, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali jednostkę jako afiliację, w ogólnej liczbie autorów

monografia naukowa – 25 pkt*Ajn/A,

monografia naukowa uznana za dzieło wybitne – 50 pkt*Ajn/A,

gdzie:

Ajn –

oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę jako afiliację,

A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej.


Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy wskazali jednostkę jako afiliację

15 pkt
30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne


Monografia naukowa wieloautorska*, w której:

 1. autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,
 2.  liczba autorów wynosi co najmniej 4,
 3. łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację (warunek ten dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6 arkuszy wydawniczych

15 pkt

30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

Rozdział w monografii

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4 [chodzi o wskazane powyżej monografie oznaczone *]

5 pkt
10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
15 pkt
30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne.

Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2, jednostka, którą autor rozdziału wskazał jako afiliację, otrzymuje:

2,5 pkt
10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

Redakcja monografii

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4, dokonana przez pracownika jednostki [chodzi o wskazane powyżej monografie oznaczone *]

5 pkt
10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne.

LISTY CZASOPISM PUNKTOWANYCH:
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 9 grudnia wykaz czasopism naukowych za 2016 rok, z którego naukowcy dowiedzą się, ile punktów mogą otrzymać za publikację w poszczególnych tytułach. Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części:
 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - maksymalna liczba punków jaką można otrzymać to 50;
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - najwyższa liczba punktów wynosi 15;
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - stworzona dla badań humanistycznych z maksymalną liczbą punktów 25 jaką można otrzymać za ukazanie się artykułu.

__________________________________________________________________________________________________________

ZASADY FINANSOWANIA NAUKI określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r., środki finansowe przeznacza się na:

 • ·        DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ JEDNOSTEK
 • INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH tzw. GRANTY APARATUROWE i BUDOWLANE
 • ·         DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ
 • ·         PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA USTANOWIONE PRZEZ MINISTRA

     Finansowanie działalności statutowej:

     1. Utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej:

     a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych, ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,

     b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,

     c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,

     d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej z wiązanej z realizacją zadań określonych w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,

     e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji zadań  określonych w lit. a,

     f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki dotycząca zadań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy,

g) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,

h) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

2. Działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

3. Działalność związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

4. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego.

5. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury  informatycznej nauki.

6. Koszty restrukturyzacji jednostek naukowych.

 

WAŻNE LINKI ZEWNĘTRZNE:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
POL-on