Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki określa zasady finansowania nauki ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa, którymi dysponuje minister właściwy do spraw nauki. Środki finansowe na naukę przeznacza się na:

  • ·        DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ JEDNOSTEK
  • INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH tzw. GRANTY APARATUROWE i BUDOWLANE
  • ·         DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ
  • ·         PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA USTANOWIONE PRZEZ MINISTRA
___________________________________________________________________________________________________________
LISTY CZASOPISM PUNKTOWANYCH:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 9 grudnia wykaz czasopism naukowych za 2016 rok, z którego naukowcy dowiedzą się, ile punktów mogą otrzymać za publikację w poszczególnych tytułach. Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części:
  1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - maksymalna liczba punków jaką można otrzymać to 50;
  2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - najwyższa liczba punktów wynosi 15;
  3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - stworzona dla badań humanistycznych z maksymalną liczbą punktów 25 jaką można otrzymać za ukazanie się artykułu.
WAŻNE LINKI ZEWNĘTRZNE:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
POL-on