Programy kształcenia obowiązujące w roku akademickim 2017/18

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

 • I rok 

Fizjoterapia II stopień

 • I rok 

Fizjoterapia I stopień

Programy kształcenia obowiązujące w roku akademickim 2016/17


Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych (dla wszystkich kierunków studiów) -
pobierz;
 • karty przedmiotów ogólnouczelnianych - pobierz;

Inne dokumenty
 • Organizacja roku akademickiego - pobierz;
 • Uchwała Rady WWFiS w Białej Podlaskiej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad podejmowania studiów na równoległych kierunkach przez studentów WWFiS w Białej Podlaskiej - pobierz;
 • Regulamin Studiów AWF J. Piłsudskiego w Warszawie - pobierz;
 • System ustalania wartości punktów ECTS - pobierz;
 • Zarządzenie Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie: procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego - pobierz;
 • Regulamin dyplomowania na studiach II stopnia w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz;
  • Fotografie przeznaczone do dyplomów ukończenia studiów powinny prezentować dyplomanta w stroju oficjalnym.
 • Regulamin dyplomowania na studiach I stopnia w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz;
  • Fotografie przeznaczone do dyplomów ukończenia studiów powinny prezentować dyplomanta w stroju oficjalnym.
 • Procedura antyplagiatowa - pobierz;
 • Zasady wyróżniania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - pobierz;
 • Wzory umów 
  • Uchwała Nr 71/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
   z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej ze studentami cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2015/2016 - pobierz;
  • Wzór umowy na studiach stacjonarnych  - pobierz;
  • Wzór umowy dla cudzoziemców - pobierz;
 • Opłaty związane z kształceniem
  • Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2016/2017 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od  osób będących cudzoziemcami - pobierz;

  • Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia, prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2016/2017 na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskania tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U.Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)- pobierz;
  • Zarządzenie Nr 58/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów - pobierz;