INFORMACJE OGÓLNE

  1. Proces potwierdzania efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez wnioskodawcę efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów /walidacja/.
  1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

3) osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lat doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

4) absolwentom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych - w tym przypadku nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt 1.

3. Procedura potwierdzania efektów uczenia się dotyczy wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

4. Proces potwierdzania efektów uczenia się wnioskodawcy odbywa się w następujących terminach przed rozpoczęciem procesu rekrutacji na studia:

* 3.XI. – 30.XI /rok poprzedzający proces rekrutacji na studia/ - złożenie dokumentacji przez wnioskodawcę/
* 1.XII – 20.XII /rok poprzedzający proces rekrutacji na studia/ - ocena efektów uczenia się i podjęcie decyzji przez Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się o
dopuszczeniu/niedopuszczeniu wnioskodawcy do egzaminów walidacyjnych
* 7.I. – 31.I. /w roku odbywania się rekrutacji na studia/ - przeprowadzenie egzaminów walidacyjnych przez poszczególne komisje i wydanie decyzji w sprawie
potwierdzenia/niepotwierdzenia efektów uczenia się.
* 1.II. – 15.III. / w roku odbywania się rekrutacji na studia/ - procedura odwoławcza w sprawie decyzji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, Dziekana Wydział
* 1.IV. – rekrutacja na studia

5. Pozytywna decyzja komisji wydziałowej o potwierdzeniu efektów uczenia się jest ważna w tym roku akademickim, w którym została wydana, umożliwiając wnioskodawcy rozpoczęcie studiów w Uczelni od kolejnego roku akademickiego, w przypadku zakwalifikowania się wnioskodawcy (pomyślnego przejścia procesu rekrutacji) na studia na danym kierunku, poziomie i profilu w WWFiS w Białej Podlaskiej.

6. Wnioskodawca po potwierdzeniu danych efektów uczenia się przystępuje do procesu rekrutacji na studia, a następnie, jeśli ten przebiegnie pomyślnie, przedstawia osobom odpowiedzialnym za realizację danego przedmiotu na studiach decyzję o potwierdzeniu efektów uczenia się. Zgodnie z Regulaminem Studiów AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie §15 Zaliczenie przedmiotów i praktyk pkt.3 „(…) Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć, które zostały uznane studentowi w procesie walidacji posiadanych efektów uczenia się”. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

7. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

8. WWFiS w Białej Podlaskiej dla osób przyjętych w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się nie tworzy odrębnych „skróconych” programów kształcenia, ani odrębnych grup studenckich.

9. Za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się pobierane są opłaty. Konkretna wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się, w stosunku do danej osoby podlegającej tej procedurze, ustalana jest przez Dziekana WWFiS w Białej Podlaskiej. Wniesione opłaty, nie podlegają zwrotowi, bez względu na wynik procesu potwierdzania efektów uczenia się, tzn. czy dany efekt uczenia się został przez właściwą komisję faktycznie potwierdzony, czy też nie, w wyniku braku pozytywnego przejścia procedury w zakresie danego efektu.