h1.jpg

Przełomowym wydarzeniem w życiu naukowo – kulturalnym Białej Podlaskiej było utworzenie na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3.VI.1969 r. Wyższego Studium Nauczycielskiego jako Filii UMCS. W ramach tego Studium powstały 3 kierunki kształcenia: wychowanie fizyczne z nauczaniem początkowym, nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym i nauczanie początkowe z zajęciami praktyczno – technicznymi. Na wymienionych kierunkach studiowało 120 studentów, zaś kadra naukowo – dydaktyczna składała się z 17 osób. Kierownikiem Studium został doc. dr Władysław Romanowski.

W okresie 35 lat działalności bialskiego wydziału, przechodził on wiele przekształceń organizacyjnych, ale od 1970 r. stale jest już integralną częścią AWF w Warszawie, aktualnie od 2001 r. Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego.

Przez wiele lat głównym kierunkiem kształcenia były jednolite studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego. Obecnie (w roku akademickim 2005/06 studia podjęło 2810 studentów: 1800 na studiach dziennych i 1010 zaocznych. Kształcą się oni na kierunkach: wychowania fizycznego – 2300 osób, turystyce i rekreacji – 470 i 40 osób na fizjoterapii.

Oprócz funkcji dydaktycznych (kształcenie studentów) w ZWWF w Białej Podlaskiej prowadzone są badania naukowe, które dotyczą węzłowych problemów kultury fizycznej. Wynikiem działalności naukowej są liczne publikacje. ZWWF od kilkunastu lat wydaje „Rocznik Naukowy” oraz liczne prace monograficzne. Również bardzo aktywnie rozwija się studencki ruch naukowy czego wyrazem jest zdobywanie nagród i wyróżnień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W działalności ZWWF w Białej Podlaskiej pierwszorzędną rolę spełnia biblioteka i informacja naukowa. Biblioteka zgromadziła blisko 100 000 woluminów z zakresu kultury fizycznej oraz nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.

h2.jpg

Zbiory biblioteczne są łatwo dostępne w wyniku nowoczesnych urządzeń. Natomiast informacja naukowa pracuje w systemie komputerowym ISIS. Opracowywane są dwie bazy danych: DOK – dokumentująca piśmiennictwo z zakresu kultury fizycznej i nauk pokrewnych w języku polskim i obcym, oraz MGR – rejestrująca prace magisterskie. Informacja naukowa wykonuje też zestawienia tematyczne i udostępnia zagraniczne bazy danych z Serwisu EBSCO. Wszystkie zbiory biblioteki znajdują się w bazie komputerowej. Należy stwierdzić, iż biblioteka i informacja naukowa działają w sposób nowoczesny.

h3.jpg

ZWWF od wielu lat utrzymuje ożywione kontakty z uczelniami zagranicznymi Bułgarii Czech, Finlandii, Francji, Portugalii, Rosji, Słowacji, Węgier i innych krajów. W ramach tzw. „visiting profesor” wykładało w bialskim wydziale wielu profesorów z uczelni zagranicznych.

W latach 1969 – 2005 bialskim wydziałem (nosił on różne nazwy w zależności od stopnia jego organizacji) kierowali kolejno: doc. dr Władysław Romanowski, doc. dr Erazm Wasilewski, doc. dr Antoni Olszowski, doc. dr hab. Jacek Zieliński, doc. dr Teresa Raczkowska – Bekiesińska, doc. dr hab. Maria Mańkowska, dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński, dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski.

W kwietniu 2005 r. wybrano władze wydziału na kadencję 2005 – 2008. Prorektorem AWF ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego został dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski; Dziekanem ZWWF – dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński; Prodziekanami: Ds. Dydaktyki – ad. dr Stefan Litwiniuk; Ds. Nauki – ad. dr Adam Wilczewski; Ds. Studenckich – ad. dr Krystyna Kałuża i Ds. Studiów Zaocznych – ad. dr Janusz Jaszczuk.

ZWWF w Białej Podlaskiej posiada coraz liczniejszą kadrę dydaktyczno – naukową. W 1970 r. zatrudnionych było 38 nauczycieli, głównie dojeżdżających z Lublina i Warszawy. W roku 2005 pracuje w Wydziale blisko 150 nauczycieli akademickich w tym: 9 profesorów zwyczajnych, 14 nadzwyczajnych; 45 adiunktów, 12 starszych wykładowców; 19 wykładowców; 14 asystentów i 6 lektorów języków obcych.

Ważną dziedziną działalności wydziału jest organizacja życia sportowego. Już w listopadzie 1969 r. powołano Klub Uczelniany AZS a jego prezesem został mgr Józef Starzyński. W 1974 r. nastąpiła zmiana nazwy na Robotniczo – Akademicki Klub Sportowy („RAKS”). Nazwa aktualna to: Klub Sportowy AZS – AWF Biała Podlaska, a jego prezesem jest Ad. dr Adam Wilczewski. Aktualnie w klubie działa 7 sekcji sportowych, m.in. I – ligowe: lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej. Wielu zawodników AZS – AWF reprezentowało barwy Polski m.in. na Igrzyskach Olimpijskich.

h4.jpg

Działalność bialskiego wydziału w środowisku, oprócz sensu stricto sportowej, koncentruje się wokół wielopłaszczyznowej pracy z dziećmi i młodzieżą, szkolenia i doskonalenia kadr dla potrzeb kultury fizycznej, udziału w pracach organizacji społeczno – politycznych i samorządu terytorialnego, oraz pracy kulturalno – artystycznej. W zakresie działalności kulturalnej sławę w Polsce i na świecie (występując w ponad 100 krajach) zdobył przede wszystkim Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” ZWWF.

Kierownictwo bialskiego wydziału wraz z całą społecznością akademicką podjęło w ostatnim okresie starania nad umocnieniem kadrowym, programowym i organizacyjnym ZWWF pozwalającego na realizację pełnego profilu studiów na kierunku turystyka i rekreacja. W okresie 2002 – 2005 zwiększono stan samodzielnej kadry naukowo – dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kierunku – turystyka i rekreacja na poziomie licencjackim. Uruchomiono również kształcenie na kierunku fizjoterapia, w ramach tzw. Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Białej Podlaskiej (przez Wydział Rehabilitacji AWF). Ponadto nastąpiło znaczne umocnienie się ZWWF we wszystkich obszarach działalności: dydaktycznej, naukowej, sportowej i kulturalnej. Szczególną uwagę od kilku lat zwrócono na poprawę bazy materialnej uczelni, w wyniku czego stała się ona jedną z najlepszych w Polsce.