Projekt ZWWF - INTERREG/ Priorytet 2. Działenie 2.1.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU SĄSIEDZTWA
POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA
INTERREG III A /TACIS CBC 2004 - 2006

Tańce i zabawy ludowe jak czynnik integracji dzieci i młodzieży pogranicza
Polsko – Białorusko - Ukraińskiego


Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej szczególnego znaczenia nabiera utrzymanie i zacieśnienie dobrosąsiedzkich kontaktów w różnych sferach życia. Obecnie na tym obszarze zauważalny jest deficyt przedsięwzięć społecznych, gospodarczych, czy kulturalnych, służących budowaniu wzajemnego zrozumienia i zaufania sąsiadów po obu stronach granicy. Rozwiązaniu tego typu problemów służyć ma Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina, a w szczególności realizowane w ramach tego programu projekty. Jednym z takich przedsięwzięć jest proponowany projekt niosący ze sobą szereg działań w zakresie edukacji i integracji młodego pokolenia poprzez taniec, jak również aktywizacji różnych środowsk w sferze kultury. Podstawowe produkty projektu dotyczą: organizacji cyklu Polsko – Białorusko – Ukraińskich koncertów folklorystycznych, opracowaniu publikacji książkowej i multimedialnej poświęconej tańcom i zabawom ludowym na Polsko – Białprusko – Ukraińskim pograniczu, organizacji szkoleń i warsztatów folklorystycznych oraz zorganizowaniu konferencji naukowej poświęconej tradycjom i obyczajom ludności nadbużańskiej. Działania wynikające z realizacji projektu przyczynią się do zbliżenia środowsk folklorystycznych i akademickich pogranicza, przyczynią się do kształtowania odpowiednich postaw młodego pokolenia, wzajemnego poznania partnerów oraz zbliżenia w zakresie współpracy dając podstawę do trwałego współdziałania w regionie transgranicznym stron: polskiej, białoruskiej i ukraińskiej.


Ogólnym celem projektu „Tańce i zabawy ludowe jak czynnik integracji dzieci i młodzieży pogranicza Polsko – Białorusko - Ukraińskiego“ jest integracja regionów sąsiadujących: wschodnich terenów Polski oraz zachodnich obwodów Białorusi i Ukrainy. Cel ów jest zbieżny z głównym celem programu Sąsiedztwa INTERREG III A Polska – Białoruś – Ukraina: podniesienie poziomu życia i społeczno – gospodarczej integracji regionów sąsiadujących, jak również z celami: głównym i szczegółowymi priorytetu 2. działania 2.1. (rozwój kapitału ludzkiego, wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego, podniesienie kwalifikacji zasobów ludzkich, tworzenie warunków dla społeczno – gospodarczego rozwoju obszaru granicznego, poprzez współpracę, budowa podstaw do zintegrowania regionu przez wzrost kontaktów i współpracy codziennej).

Do podstawowych celów bezposrednich projektu można zaliczyć:
*Zacieśnianie współpracy transgranicznej między instytucjami działającymi w sferze kultury,
*Stworzenie podstaw do długofalowej współpracy środowisk folklorystycznych; naukowych, nauczycieli,
instruktorów i muzyków.
*Integracja młodzieży poprzez taniec i zabawy ludowe oraz przełamywanie barier kulturowych i
językowych w obszarze przygranicznym w celu wzajemnego zrozumienia i budowy zaufania.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następujących grup docelowych:
- dzieci i młodzieży polskiej, białoruskiej i ukraińskiej, przez uczestnicwo w działaniach projektu
- pracowników naukowych wnioskodawcy i partnerów projektu
- choreografów, instruktorów, tancerzy i muzyków poprzez udział w działaniach projektu
- instytucji oświaty i kultury

Projekt pośrednio skierowany jest do:
- społeczności miasta Biała Podlaska poprzez udział w koncertach prezentujących kulturę ludową
- studentów, młodzieży i mieszkańców terenów przygranicznych
- wszystkich miłośników kultury ludowej
- organizacji i instytucji kultury

więcej informacji »