Projekt ZWWF - INTERREG/ Priorytet 1. Działanie 1.3
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU SĄSIEDZTWA POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA INTERREG III A /TACIS CBC 2004 – 2006


Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się po 1 maja 2004r. w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w ich przygranicznych obszarach stało się dążenie do spójności obszarów przygranicznych Unii i jej nowych sąsiadów na wschodzie
i na południu. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Unia Europejska uruchomiła tzw. Programy Sąsiedztwa, wspierając w ramach tychże programów inicjatywy mające zacieśniać kontakty pomiędzy tymi obszarami (Białoruś, Ukraina), a wschodnimi obszarami Unii, z którymi stanowią tzw. Wspólną przestrzeń. Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG jest jedną z czterech tzw. Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, które funkcjonują w obecnym okresie budżetowym Unii Europejskiej.
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, wykorzystując swoje położenie przy głównej europejskiej trasie drogowej i kolejowej wschód – zachód oraz rozliczne kontakty naukowe, sportowe i kulturalne w krajach b. ZSRR, w szczególności na Białorusi i Ukrainie aktywnie włącza się w realizację celów głoszonych przez program INTERREG IIIA. Projektem mającym realizować część z powyższych celów jest zorganizowanie Polsko – Białorusko – Ukraińskich Akademickich mistrzostw studentów. Podstawowym problemem, na który AWF ZWWF natrafił przy realizacji powyższego przedsięwzięcia był brak możliwości nawiązania szerszej współpracy na niwie sportowo – kulturalnej, czego przyczyna leżała w niskim standardzie części posiadanych obiektów oraz braku wystarczającego wyposażenia w sprzęt sportowy. Następstwem takiego stanu rzeczy była niska atrakcyjność organizowanych imprez i brak możliwości zorganizowania ich w szerszym zakresie (widoczny zwłaszcza jest brak wystarczającej liczby miejsc siedzących na trybunach, przez co imprezy nie mogły być szeroko dostępne dla publiczności, co sprzyjałoby zacieśnieniu kontaktów transgranicznych).

W związku z powyższym wydział podjął decyzję o realizacji projektu pod nazwą „Polsko– Białorusko – Ukraińskie Akademickie Mistrzostwa Studentów” oraz o aplikowaniu o dofinansowanie powyższego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004 – 2006. Po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej w dniu 28 lutego 2006r. na podstawie zawartej z Wojewodą Lubelskim umowy otrzymaliśmy dofinansowanierealizacji przedmiotowej inwestycji w kwocie 935 968,21 zł., przy całkowitej wartości projektu 1 247 957,62 zł.
Ogólnym celem projektu jest integracja regionów sąsiadujących: wschodnich terenów Polski oraz zachodnich obwodów Białorusi i Ukrainy. Cel ów jest zbieżny z głównym celem programu Sąsiedztwa INTERREG III A Polska – Białoruś – Ukraina: podniesienie poziomu życia i społeczno – gospodarczej integracji regionów sąsiadujących, jak również z celami: głównym i szczegółowymi priorytetu 1. działania 1.3. (rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki, sprzyjanie ekonomicznej aktywności w obszarze transgranicznym, rozwój społeczno – gospodarczy obszaru granicznego, szczególnie poprzez podnoszenie potencjału działalności turystycznej i okołobiznesowej, wzrost dostępności, uznanie dziedzictwa kulturowego regionu przez społeczność lokalną i odwiedzających region) oraz priorytetu 2. działania 2.1. (rozwój kapitału ludzkiego, wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego, podniesienie kwalifikacji zasobów ludzkich, tworzenie warunków dla społeczno – gospodarczego rozwoju obszaru granicznego, poprzez współpracę, budowa podstaw do zintegrowania regionu przez wzrost kontaktów i współpracy codziennej).
Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo – edukacyjnej na bazie, której odbywały się będą cykliczne zawody sportowe – wspomniane wyżej akademickie mistrzostwa, w miarę zgłaszanego zapotrzebowania rozszerzane, co roku o kolejne konkurencje, będące jednocześnie okazją do przyjacielskich spotkań studentów rejonów nadgranicznych. Dzięki przeprowadzeniu projektu zostanie zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura transgraniczna, co sprzyjało będzie ekonomicznej aktywności w obszarze transgranicznym (korzystanie powstałej infrastruktury przez większą liczbę osób, w tym grup sportowych) powodując rozwój społeczno – gospodarczy obszaru granicznego. Ponadto imprezy organizowane na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczynią się do rozwoju kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej, podniesienia kwalifikacji zasobów ludzkich (trenerów, zawodników), budowy podstaw do zintegrowania regionu przez wzrost kontaktów i współpracy codziennej (kontakty pomiędzy mistrzostwami), oraz będą generowały powiązania i pomysły prowadzące do długookresowej współpracy.
W wyniku realizacji powyższego projektu AWF ZWWF zmodernizował posiadane obiekty dydaktyczne: stadion lekkoatletyczny (wybudowanie trybuny ziemnej), korty tenisowe (wybudowanie trybuny stalowej i pawilonu szatniowo – sanitarnego) oraz zakupił sprzęt sportowy. Na bazie zmodernizowanych obiektów oraz zakupionego sprzętu przeprowadzone zostały Polsko – Białorusko – Ukraińskie Akademickie Mistrzostwa Studentów w akrobatyce sportowej, lekkiej atletyce i tenisie ziemnym w 2006r. (następna edycja mistrzostw zostanie przeprowadzona w roku 2007.).


Projekt posiada zdecydowanie transgraniczny charakter z uwagi na to, iż:

- przyczynia się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych – poprzez częste spotkania dotychczas istniejące bariery (rzeczywiste czy też sztucznie tworzone) są znoszone i zastępowane dobrosąsiedzkimi stosunkami,
- stwarza podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej poprzez ułatwienia infrastrukturalne (stworzenie nowoczesnej bazy sportowej będącej podstawą do organizowania transgranicznych imprez sportowo – rekreacyjnych) i socjo – ekonomiczne (umożliwienie przeprowadzenia mistrzostw dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, które „zacierają” różnice ekonomiczne uniemożliwiające często organizowanie takich spotkań, poprzez wspólne spotkania oraz rywalizację sportową zwalczanie barier językowych, mentalnych),
- tworzy trwałe struktury współpracy (cykliczność organizowania zawodów, kontakty między zawodami – sportowe, naukowe, towarzyskie etc.)
- przynosi korzyści pośrednie mieszkańcom po obu stronach granicy – po stronie polskiej mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic będą mogli uczestniczyć w odbywających się igrzyskach, zaś dla bialskich przedsiębiorców będzie to również okazja do zwiększenia obrotów (kilkuset dodatkowych klientów), co wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, głównie z segmentu MŚP, po stronie białoruskiej czy też ukraińskiej korzyści będą widoczne głównie w sferze mentalnej – osoby uczestniczące w zawodach będą siłą rzeczy promowały Białą Podlaską, Polskę, a pośrednio także Unię Europejską jako podmiot nastawiony „pro-wschodnio”, dofinansowujący przedsięwzięcia nastawione na integrację społeczności przygranicznych.