Wyjazdy nauczycieli akademickich AWF Warszawa za granicę w ramach Programu Erasmus+

- ścieżka postępowania -

1. zwrócenie się do uczelni partnerskiej przez biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą (koordynatora uczelnianego) z formalnym powiadomieniem o wytypowanym do wyjazdu nauczycielu akademickim (i prośbą o wskazanie „contact person(s)", o ile niezbędne);

do w/w anonsu dołączane jest  zawodowe CV nauczyciela oraz tematyka planowanych wykładów lub spraw do objęcia szkoleniem (nauczyciel przesyła powyższe w terminie 4 tygodni od otrzymania z biura Zespołu Współpracy z Zagranicą powiadomienia o zakwalifikowaniu do Programu);

2. wystąpienie przez nauczyciela do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju o zgodę na wyjazd w ustalonym z uczelnią partnerską terminie; nauczyciel dołącza projekt Teaching względnie Work Programme (wzory dostarcza biuro);

3. uwaga: formalności (przed)wyjazdowe (w tym sprawa przydziału stypendium w wysokości zgodnej z zasadami E+) – nauczyciel załatwia w porozumieniu z biurem Zespołu Współpracy z Zagranicą (koordynatorem uczelnianym);

3.1 przedstawienie przez nauczyciela umowy pracownik-Uczelnia(wzór dostarcza biuro) - do podpisania przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju;

4. realizacja mobilności; wypełnienie zadań określonych w Teaching względnie Work Programme;

4.1 dostarczenie przez nauczyciela do biura Zespołu Współpracy z Zagranicą ważnego (podpisanego przez partnera) oryginału certyfikatu (tzw. "Letter of confirmation"; podstawa rozliczenia) potwierdzającego okres pobytu i zrealizowane zadania;

4.2 dostarczenie przez nauczyciela do biura Zespołu Współpracy z Zagranicą ważnego (podpisanego) oryginału Teaching względnie  Work Programme (podstawa rozliczenia);

4.3 uwaga: informację o zasadach podpisywania i datowania Teaching względnie  Work Programme oraz certyfikatu, Zespół Współpracy z Zagranicą przekazuje nauczycielowi odrębnie;

5. wypełnienie ankiety(raportu) dla Narodowej Agencji Programu (podstawa rozliczenia); link jest przesyłany do nauczyciela po rozliczeniu wyjazdu w części ujętej pkt.4.1 i 4.2;

5.1 sporządzenie przez nauczyciela sprawozdania opisowego wewnątrz-uczelnianego – do przedłożenia Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju oraz publikacji w intranecie Akademii.

Kandydatury przedstawiają każdorazowo Dziekani Wydziałów – według kryteriów ustalanych na szczeblu wydziałowym, a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.  Informację o liczbie dostępnych miejsc przekazuje Dziekanom Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Liczba ta zależy od wysokości dotacji dla Akademii na działania w Programie E+ w danym roku akademickim.

Zasady niniejsze mogą ulegać zmianie ze względu na decyzje Narodowej Agencji Programu Erasmus+ względnie kierownictwa Akademii lub Wydziałów.

[Tomasz Skiba, 23.11.2015; zaaprobowane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, 24.11.2015]

 

Wymagania formalne i obieg dokumentacji w przypadku służbowych wyjazdów za granicę nauczycieli akademickich i przyjazdów zaproszonych gości z zagranicy

1. Nauczyciel akademicki (zwany dalej wnioskodawcą) składa wniosek (zaakceptowany przez przełożonych, do szczebla dziekana Wydziału włącznie; w przypadku mobilności finansowanych z projektów badawczych z uwzględnieniem kierującego projektem) o zgodę na służbowy wyjazd zagraniczny lub zaproszenie gościa z zagranicy do właściwego dysponenta środków finansowych.

2. Po aprobującej decyzji dysponenta środków finansowych wniosek zostaje przekazany do realizacji Zespołowi ds. Współpracy z Zagranicą.

2.1 W przypadku wyjazdów w ramach Programu ERASMUS, niezależnie od wniosku o uwzględnienie w corocznym planie mobilności nauczycieli akademickich, wnioskodawca, w momencie uzgodnienia z partnerem zagranicznym terminu mobilności,  jest zobowiązany do złożenia pisma, wskazującego na ten termin, adresowanego do Prorektora  ds. Nauki i Rozwoju (przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt. 1). Szczegółową procedurę omawia załącznik nr.1;  w przypadku Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) – załącznik nr 2.(działania w ramach funduszu zawieszone do odwołania).

2.2 Wnioskodawca jest zobowiązany nawiązać kontakt z Zespołem Współpracy z Zagranicą w terminie zapewniającym planowe wdrożenie czynności administracyjno-finansowych.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni – od powrotu z zagranicy lub wyjazdu zaproszonego gościa – rozliczenia przydzielonych środków finansowych, zgodnie z zarządzeniem Rektora, a w terminie 14 dni merytorycznego sprawozdania z wyjazdu. Miejscem składania rozliczeń przydzielonych środków finansowych (w tym merytorycznej kwalifikacji dowodów księgowych) i sprawozdań merytorycznych jest biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą.

3.1 O zgodę na refundację środków finansowych wydatkowanych przez wnioskodawcę ponad kwotę zaliczki, wnioskodawca występuje na piśmie do dysponenta środków finansowych.

3.2 Oświadczenia w sprawie braku dowodów księgowych na poczynione wydatki uwzględniane są do wysokości ustalonej w przepisach krajowych.

4. W przypadku rezygnacji z zatwierdzonego wyjazdu za granicę lub jego odwołania względnie odwołania przyjazdu gościa zagranicznego, wnioskodawca ma obowiązek powiadomić o tym na piśmie dysponenta środków finansowych, jak również Zespół Współpracy z Zagranicą podając powody rezygnacji lub odwołania mobilności. W przypadku powstania wcześniejszych kosztów po stronie Uczelni, sposób ich pokrycia ustala dysponent środków finansowych.

5. Kryteria kwalifikacji nauczycieli akademickich do wyjazdu określane są przez dysponentów środków finansowych. W przypadku mobilności finansowanych z Programu Erasmus lub FSS kandydatury nauczycieli zgłaszają Dziekani Wydziałów (rangując wnioski według kryteriów leżących w gestii Wydziałów), a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.

6. Sprawozdania z wyjazdów publikowane są w intranecie.

[Tomasz Skiba, 23.11.2015; zaaprobowane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, 24.11.2015]

 

Możliwości wyjazdów dla dydaktyków w ramach programu ERASMUS+ w roku akad. 2016/2017

Kraj

Nazwa uczelni

Strona www

Austria

Paedagogische Hochschule/Baden

www.ph-noe.ac.at

Austria

Univ. Wien

http://zsu-schmelz.univie.ac.at

Austria

Paedagogische Hochschule/Graz

www.phst.at

Belgia

Catholic University Louvain

www.ucl.ac.be

Belgia

Catholic University Leuven

www.kuleuven.be

Bułgaria

Velikoturnovski Univ./Veliko Turnovo

www.uni-vt.bg

Bułgaria

Medical University of Sofia

http://mu-sofia.bg

Chorwacja

University College of Management and Design Aspira/Split

www.aspira.hr

Chorwacja

University of Dubrovnik

www.unidu.hr

Chorwacja

University of Zagreb

www.unizg.hr

Czechy

University of Olomouc

www.ftk.upol.cz

Czechy

Charles University/Praga

www.cuni.cz

Czechy

University of West Bohemia/Pilzno

www.zcu.cz

Estonia

University of Tartu

www.et.ee

Finlandia

University of Iyvaeskylae

www.jyu.fi 

Francja

University of Rouen

www.univ-rouen.fr

Francja

Univ. de Savoie

www.univ-savoie.fr

Francja

Univ. de Toulon

www.univ-tln.fr

Francja

Universite de Montpellier

www.uni-montp1.fr

Grecja

Alexander Thechnological Educational Institution of Thessaloniki

www.teilthe.gr

Grecja

University of the Peloponnese/Tripoli

www.uop.gr

Grecja

National University of Athens

www.uoa.gr

Hiszpania

Univ. de Alicante

www.ua.es

Hiszpania

Univ. Autonoma de Barcelona

www.uab.cat

Hiszpania

Univ. de Barcelona

www.inefc.es

Hiszpania

Univ. de Zaragoza

www.unizar.es

Hiszpania

Univ. de Girona

www.udg.es

Hiszpania

Univ. de Valencia

www.uv.es

Hiszpania

Univ. CEU Cardenal Herrera/Valencia

www.uchceu.es

Hiszpania

Univ. Complutense de Madrid

www.ucm.es

Hiszpania

Technical Univ. of Madrid

www.upm.es

Hiszpania

Univ. de Almeria

www.uai.es

Hiszpania

Univ. de Vic

www.uvic.cat

Hiszpania

Univ. de Malaga

www.uma.es

Hiszpania

Univ. Miguel Hernandes de Elche

www.umh.es

Hiszpania

Univ. de Huelva

www.uhu.es

Hiszpania

Univ. de Granada

http://fccee.ugr.es

Hiszpania

Univ. de Alcala de Henares

www.uah.es

Hiszpania

Univ. Rey Juan Carlos/Madryt

www.uric.es

Hiszpania

Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme

www.tecnocamp0us.cat

Hiszpania

Univ. of Lleida

www.udl.cat

Hiszpania

Universitat de les Illes Balears

www.uib.es

Holandia

HAN University of Applied Sciences

www.han.nl

Irlandia

Institue of Technology Tralee

www.ittralee.ie

Islandia

Holar University College

www.holar.is

Litwa

Lithuanian University of Educational Sciences/Vilnius

www.vpu.lt

Litwa

Klaipeda University

www.ku.lt

Litwa

Lithaunian Sports Univ./Kaunas

www.lkka.lt

Łotwa

Latvian Academy of Sport Education/Riga

www.aic.lv

Łotwa

Rezeknes Augustkola

www.ru.lv

Niemcy

Deutsche Sporthochschule Koeln

www.dshs-koeln.de

Niemcy

Univ. Heidelberg Inst. f. Sportwiss.

www.uni-heidelberg.de

Niemcy

Univ. Hannover

www.erz.uni-hannover.de

Niemcy

Humboldt University of Berlin

www.hu-berlin.de/de

Niemcy

Hochschule Bremen

www.hs-bremen.de

Niemcy

Hochschule fuer Gesundheit und Sport/Berlin

www.my-campus-berlin.de

Niemcy

Univ. Leipzig/

www.uni-leipzig.de

Niemcy

University of Jena

www.uni-jena.de

Niemcy

University of Potsdam

www.uni-potsdam.de

Niemcy

University of Muenster

www.uni-muenster.de

Norwegia

Norwegian School of Sport Sciences/Oslo

www.nih.no

Norwegia

University of Stavanger

www.uis.no

Portugalia

Polytechnic Institute of Viseu

www.ipv.pt

Portugalia

Univ. of Lisbon

www.ulisboa.pt

Portugalia

Univ. of Evora

www.uevora.pt

Portugalia

Univ. of Madeira/Funchal

www.uma.pt

Portugalia

Univ. of Coimbra

www.uc.pt

Portugalia

Higher School of Health Alcoitao/Estoril

www.essa.pt

Portugalia

Estorli Higher Institute for Tourism and Hotel Studies

http://www.eshte.pt

Portugalia

Higher School of Maia

www.ismai.pt

Portugalia

Higher School of Technology of Fafe

www.iesafe.pt

Portugalia

Polytechnic Institute of Viana de Castelo

www.sef.pt

Portugalia

University of Porto

www.up.pt

Portugalia

Higher School of Education of Fafe

www.iesafe.pt

Portugalia

Instituto Politechnico de Castelo Branco

www.ipcb.pt

Portugalia

Univ. da Beira Interior/Covilha

www.ubi.pt

Portugalia

Univ. of the Azores

www.uac.pt

Portugalia

Politechnic Institute of Leiria

www.ipleiria.pt

Słowacja

Comenius Univ./Bratysława

www.uniba.sk

Słowacja

University of Presov

www.unipo.sk

Szwecja

Univ. Of Dalarna/Falun

www.du.se

Turcja

Pamukkale University

www.pau.edu.tr

Turcja

Balikesir Univ./Balikesir

www.balikesir.edu.tr

Turcja

Ankara Univ.

www.ankara.edu.tr

Turcja

Akdeniz Univ./Antalya

www.akdeniz.edu.tr

Turcja

Akdeniz Univ./Alanya

www.akdeniz.edu.tr

Turcja

Hacettepe Univ./Ankara

www.hacettepe.edu.tr

Turcja

Andan Menderes Universitesi/Aydin

www.adu.edu.tr

Turcja

Ataturk Univ./Erzurum

www.atauni.edu.tr

Turcja

Istanbul Medipol Univ.

www.medipol.edu.tr

Turcja

Kastamonu University

www.kastamonu.edu.tr

Turcja

Cumhuriyet Univ.

www.cumhiriyet.edu.tr

Turcja

Bahcehesir Univ./Istanbul

www.bahcesehir.edu.tr

Turcja

Yaditepe Univ./Istanbul

www.yaditepe.edu.tr

Turcja

Yasar Univ./Izmir

www.yasar.edu.tr

Turcja

Afyon Kocatepe Univ./Afyonkarahisar

www.aku.edu.tr

Turcja

Istanbul Aydin University

www.aydin.edu.tr

Turcja

Istanbul Medipol Univ.

www.medipol.edu.tr

Turcja

Istanbul Univ. Of Physical Education and Sport

http://english.istanbul.edu.tr/

Turcja

Karabuk University

www.karabuk.edu.tr

Węgry

Semmelweis Univ./Budapest

www.hupe.hu

Węgry

Kodolanyi Janos Univ./Szekesfehervar

www.kodolanyi.hu

Wielka Brytania

Staffordshire University

www.staff.ac.uk

Włochy

University of Foggia

www.unifg.it

Włochy

Universita di Firenze

www.unifi.it

Włochy

Universita del Molise/Campobasso

www.unimol.it

Włochy

Degli Studi di L. Aguila

www.univag.it

Włochy

Uviversity of Palermo

www.unipa.it

Włochy

Uviversity of Pavia

www.unipv.eu

Włochy

Universita Foro Italico/Rome

www.uniroma4.it

Włochy

University of Messina

www.unime.it