Regulamin Mieszkańców Domu Studenta Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Dom Studenta jest miejscem zamieszkania studentów do tego uprawnionych, miejscem ich nauki i wypoczynku.
 2. Dom Studenta stanowi własność społeczną. Młodzież w nim mieszkająca ma obowiązek dbać o utrzymanie go w należytym stanie i porządku oraz czynnie przeciwdziałać wszelkim dewastacjom.
 3. Mieszkańcy Domu Studenta zobowiązani są do ścisłego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 4. Ogół mieszkańców Domu Studenta reprezentowany jest przez Radę Mieszkańców, która jest organizatorem życia mieszkańców i współdziała w tym zakresie z Kierownikiem Domu Studenta oraz Samorządem Studenckim.
 5. Rada Mieszkańców uprawniona jest do współdecydowania z głosem stanowiącym o wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Domu Studenta.
 6. Dla zachowania właściwych form życia zbiorowego i zapewnienia w DS odpowiedniej atmosfery nauki i wypoczynku wymagane jest ścisłe przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz-zarządzeń Kierownika DS i Rady Mieszkańców.

§ 2 Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Prawo do zakwaterowania w Domu Studenckim przyznaje, na czas zajęć dydaktycznych i sesji wynikającej z organizacji roku akademickiego, Dziekan Wydziału zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
 2. Zakwaterowanie następuje na podstawie listy przyjęć. Przy zakwaterowaniu student otrzymuje za pokwitowaniem pościel, kartę mieszkańca i odpowiednie wyposażenie, za które odpowiada materialnie do chwili zwrotu przy opuszczaniu DS.
 3. Mieszkańcy DS nie mogą samowolnie przeprowadzać zmian w przydziale miejsc oraz zmian w wyposażeniu pokoju. Zmiany w przydziale pokoju może dokonać tylko Kierownik DS w porozumieniu z Radą Mieszkańców.
 4. Przed zakwaterowaniem student wpłaca kaucję tytułem opłacenia ewentualnych zaległych należności w opłatach za miejsce lub kosztów napraw szkód wyrządzonych na terenie Domu Studenta, której wysokość określa Zastępca Kanclerza WWFiS w Białej Podlaskiej. Wpłata dokonywana jest w kasie Uczelni lub na konto. Do zakwaterowania w Domu Studenta niezbędne są następujące dokumenty:
  1. dowód osobisty,
  2. dowód wpłaty kaucji,
  3. dwa zdjęcia legitymacyjne.
 5. W Domach Studenta nie mogą być zakwaterowani studenci, którzy pomimo decyzji dziekana o przyznaniu miejsca:
  1. zalegają z opłatą za ubiegły rok akademicki.
  2. nie dokonali wpłaty kaucji,
  3. w poprzednim roku akademickim zostali ukarani prawomocną karą Sądu Koleżeńskiego lub Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 6. Przy kwaterowaniu student podpisuje:
  1. "umowę najmu pokoju" regulującą zasady wnoszenia odpłatności i korespondencji pomiędzy studentem a WWFiS wraz z „Kartą wyposażenia pokoju " i tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za powierzone mienie, otrzymuje „Kartę mieszkańca"- dokument uprawniający do zamieszkania w Domu Studenta.
  2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Student zamieszkuje w pokoju, w którym został zakwaterowany. Zmiana pokoju jest możliwa po uzyskaniu uprzedniej zgody specjalisty ds.administracyjnych domu studenckiego.
 8. Specjalista ds. administracyjnych domu studenckiego ma prawo przekwaterować ostatniego studenta z danego pokoju do pełnego stanu w innym pokoju. W przypadku odmowy student zobowiązany jest uiścić opłatę za miejsce zajmowane przez siebie i wszystkie pozostałe wolne miejsca w pokoju.
 9. Po wygaśnięciu umowy, zgodę na przedłużenie okresu najmu pokoju w Domu Studenckim podejmuje Zastępca Kanclerza WWFiS.
 10. Mieszkaniec DS, który stracił prawo do zamieszkania, zobowiązany jest w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia go o tym przez Kierownika DS, zwrócić otrzymaną pościel, sprzęt i kartę mieszkańca oraz uregulować opłatę za mieszkanie i ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia oraz w tymże terminie opuścić zajmowany pokój.
 11. Przy wykwaterowaniu student zobowiązany jest wysprzątać pokój, naprawić wszystkie uszkodzenia a także zakupić brakujący sprzęt. Oględzin pomieszczenia dokonuje specjalista ds. administracyjnych w obecności studenta.

§ 3 Opłaty za zakwaterowanie

 1. Opłaty za miejsce w Domu Studenta ustala Prorektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów.
 2. Opłata za miejsce w Domu Studenta wnoszona jest na wskazany w „Umowie'' numer konta bankowego lub w kasie Uczelni.
 3. Opłaty za korzystanie z DS należy uiszczać regularnie do 20-tego każdego miesiąca. W przypadku zalegania z opłatami zostaną naliczone odsetki za zwłokę oraz wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową. Regularność uiszczania opłat stanowi jedno z kryterium przyznania prawa do zamieszkania w DS w roku następnym. Zwrot kaucji następuje po wykwaterowaniu się z Domu Studenckiego oraz stwierdzeniu o nie zaleganiu studenta z opłatami za miejsce w Domu Studenckim na wskazany w „Umowie" numer konta bankowego studenta.

§ 4 Prawa i obowiązki

 1. Mieszkańcy mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń DS przeznaczonych do ogólnego użytku (świetlica, kuchnia, pralnia, suszarnia).
 2. Mieszkańcy DS mają prawo do zmiany pościeli raz na trzy tygodnie.
 3. Mieszkaniec Domu Studenckiego ma prawo:
  1. przyjmować gości w pokojach studenckich zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
  2. korzystać ze wszystkich urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku a znajdujących się na terenie Domu Studenta.
 4. W Domu Studenta obowiązuje zakaz palenia papierosów!!! Spożywania alkoholu i środków odurzających!!!
 5. Mieszkańcy DS są zobowiązani do szanowania urządzeń i wyposażenia DS, jako wspólnej użytkowej własności społecznej oraz do przestrzegania czystości w pomieszczeniach użytku ogólnego.
 6. Obowiązkiem mieszkańców jest stałe utrzymywanie czystości i porządku w pokojach mieszkalnych. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku, Rada Mieszkańców ma prawo zobowiązać mieszkańców danego pokoju do niezwłocznego sprzątnięcia, a w przypadku trzykrotnego wykazania pokoju jako brudnego odebrać zamieszkującym prawo do zamieszkania w DS.
 7. Mieszkaniec Domu Studenta ma obowiązek:
  1. przestrzegać zasad Regulaminu Domu Studenta WWFiS oraz zarządzeń Prorektora,
  2. okazywać ważną Kartę Mieszkańca Domu Studenta przy wchodzeniu na teren Domu Studenta przy pobieraniu klucza do pokoju,
  3. zachować ciszę nocną od godz. 22:00 do 6:00,
  4. szanować mienie Domu Studenta i jego otoczenie,
  5. przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ,
  6. utrzymywać pokój, łazienkę, kuchnię oraz inne pomieszczenia ogólnego użytku w czystości i porządku,
  7. uiszczać regularnie należności za zakwaterowanie w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
 8. Studentom zamieszkującym w DS zabrania się w szczególności:
  1. umożliwiania bezprawnego przebywania osobom nieupoważnionym do zamieszkania w DS. w godzinach ciszy nocnej.
  2. odstępowania, wynajmowania i sprzedawania miejsca w pokoju innej osobie,
  3. uprawiania gier hazardowych na terenie DS,
  4. sprzedaży alkoholu, papierosów, środków halucynogennych na terenie DS,
  5. wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i środków halucynogennych,
  6. używania kuchenek elektrycznych i mikrofalowych, grzejników, czajników elektrycznych itp. poza pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi,
  7. wymieniania i montowania dodatkowych zamków w drzwiach i meblach, dorabiania dodatkowych kluczy do pokoi mieszkalnych,
  8. wyrzucania przez okno śmieci, butelek i innych przedmiotów, używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę i wypoczynek,
 9. W przypadku wystąpienia szkody lub dewastacji mienia na terenie DS mieszkaniec ma obowiązek zastosować się do następujących zasad:
  1. naprawienie szkody przez sprawcę powinno nastąpić wg zasad określonych przez kierownika DS, przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej za pokwitowaniem. Rozmiar szkody określa się wg cen podanych przez Dział Konserwacji i Remontów. Termin naprawienia szkody wynosi 7 dni,
  2. za szkodę spowodowaną zniszczeniem lub uszkodzeniem zajmowanego pokoju odpowiada materialnie student mieszkający w danym pokoju,
  3. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w pomieszczeniach ogólnego użytku obciąża sprawcę a w razie ich nie ujawnienia koszt rozkłada się na wszystkich mieszkańców danego piętra.

§ 5 Odwiedziny

 1. Odwiedziny w pokojach mieszkalnych dopuszczone są tylko za zgodą wszystkich mieszkańców pokoju. Mogą one odbywać się każdego dnia w tygodniu do godz. 22:00.
 2. Osoba odwiedzająca pozostawia swój dowód tożsamości w portierni na czas wizyty, recepcjonista dokonuje wpisu wizyty do rejestru odwiedzin. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na teren Domu Studenta.
 3. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać na terenie Domu Studenta.
 4. W godzinach 22:00 - 6:00 budynek Domu Studenta jest zamykany, wejść do niego mogą tylko mieszkańcy za okazaniem karty mieszkańca.
 5. Na terenie DS nie mogą odbywać się przyjęcia okolicznościowe.

§ 6 Przepisy końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie DS zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W stosunku do mieszkańców winnych naruszania przepisów niniejszego regulaminu względnie innych zarządzeń obowiązujących mieszkańców DS.,będą stosowane kary:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. skreślenie z listy mieszkańców Domu Studenta
  4. skierowanie do Komisji Dyscyplinarnej.
 3. Wykroczenia pod wpływem alkoholu będą traktowane ze szczególną surowością.
 4. W przypadku zagrożenia porządku i bezpieczeństwa mieszkańców recepcjonista ma prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję, o fakcie tym niezwłocznie powiadamiając Prorektora ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego.
 5. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

 

                                                                                                                                   Dziekan
                                                                                                                                   prof. dr hab. Jerzy Sadowski