Jego Magnificencja Rektor - dr hab. prof AWF Andrzej Mastalerz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1993). W 1997 r. obronił doktorat, wyróżniony pierwszą nagrodą w konkursie imienia prof. Trześniowskiego organizowanego dla młodych pracowników AWF i nagrodą fundacji Andrzej Komora. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2009 r. za dorobek naukowy i rozprawę pt. "Reakcja układu mięśniowego na wysiłki o maksymalnej intensywności„. Od 2005 do 2012 roku pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz zasiadał w radzie naukowej tego instytutu. W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2012 r. pełni funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Członek Prezydium KRASP. Jest autorem i współautorem ok. 180 prac oryginalnych opublikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach. Wypromował 77 magistrów i 20 licencjatów. Pod jego kierunkiem wszczęto 4 przewody doktorskie. Był recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz trzech przewodach doktorskich. Zainteresowania badawcze dotyczą: biomechaniki układu ruchu, techniki ruchu, koordynacji ruchowej, a także szeroko pojętej ergonomii (współtwórca koncepcji fotela mPosition® oraz bazy danych ergonomicznych ERGODESIGN®). Jego osiągnięcia naukowe prezentowane były na 40 Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, m.in. we Włoszech, Szwecji, Francji, Anglii, Turcji, Kanadzie, Holandii, Hiszpanii, Belgii. Odbył staż naukowy w Loughborough University w Anglii w 2001r. Kierownik czterech własnych projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik zadań lub wykonawca w badaniach realizowanych w ramach 22 innych projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN i NCBiR). Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (przez 2 kadencje Sekretarz Generalny),Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, International Society of Biomechanics, komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji i komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora, a także innymi odznaczeniami: brązową odznaką za zasługi dla sportu, medalem pamiątkowym PRO MASOVIA, odznaką honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.


Prorektor ds. Filii AWF - prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. Trener I klasy w lekkoatletyce. W 1999 r. ukończył Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na wspólnym Rynku Europejskim w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. za dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Teoretyczno – metodyczne podstawy treningu i kontroli zdolności koordynacyjnych we wschodnich sportach walki na przykładzie taekwondo i kickboxingu", która została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

Pracownik AWF w Warszawie od 1981 r. W latach 1990-1996 Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, od roku 1996 Dyrektor IWFiS w Białej Podlaskiej. W latach 2001–2002 i 2008-2012 pełnił funkcję Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W roku 2002 został wybrany na Prorektora ds. Kształcenia Zamiejscowego, a w 2005 na Prorektora ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ds. Ogólnych. Od roku 1996 Kieruje Zakładem Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów, a od roku 2002 - Katedrą Sportów Indywidualnych.

Autor i współautor około 200 prac naukowych i 5 książek. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. teorii i technologii treningu sportowego oraz nauczania czynności ruchowych. Odbył szereg staży naukowych i dydaktycznych, m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Turcji, na Litwie i Łotwie.

Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. International Association of Sport Kinetics, European College of Sport Science, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, National Strength and Conditioning Association – USA.

Kierownik i członek wielu zespołów eksperckich, m.in.: zespołu przygotowującego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ekspertyzę „Kształcenie i doskonalenie specjalistów w sporcie", zespołów przygotowujących ekspertyzy „Efektywność długofalowego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży", „Efektywność szkolenia w sporcie olimpijskim", zespole opracowującym dokument pt. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2012", zespołach przygotowujących strategię w zakresie rozwoju sportu wyczynowego i koncepcję kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów, Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu, Zespołu specjalistycznego MNiSW ds. projektów zgłoszonych do programu „Rozwój Sportu Akademickiego", międzynarodowego zespołu ekspertów dla Łotewskiego Centrum Oceny Jakości Kształcenia w Uczelniach Wyższych.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Sportu i Turystyki, nagrodami Rektora AWF.