XVI Konkurs

na najlepszą lekcję wychowania fizycznego

Rok akademicki 2016/17Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Celem głównym konkursu jest motywowanie przyszłych nauczycieli do poszukiwania ciekawych rozwiązań lekcji oraz rozwijania kompetencji zawodowych. To również okazja do podzielenia się swoimi pomysłami, wykazanie się własną kreatywnością oraz inspirowanie innych do podobnych poszukiwań i odnajdywania w przyszłej pracy zawodowej swojej pasji.

Warunki uczestnictwa: Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych i kreatywnych studentów Kierunku Wychowanie Fizyczne studiujących na II, III roku studiów licencjackich i I, II roku studiów magisterskich.

Termin i organizacja konkursu: Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:

  1. 01.03 – 24.03. 2017 r. Ostateczny termin złożenia opracowanego nowatorskiego konspektu lekcji wychowania fizycznego dla wybranej grupy wiekowej uczniów (zgodnie z założeniami najnowszej podstawy programowej). Konspekty należy składać do sekretariatu Katedry Wychowania Fizycznego (p. 330).
  2. Przeprowadzenia lekcji eliminacyjnych w szkołach w dniach: 27.03 – 28.04. 2017 r., wyłonionych w pierwszym etapie konkursu najciekawszych pomysłów lekcji (lekcje odbywać się będą w obecności członków jury, w uzgodnionych ze szkołą terminach).
  3. Finał konkursu odbędzie się na obiektach Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w dniach 18 – 19 maja 2017 r. W finale weźmie udział sześć, wyłonionych w drugim etapie konkursu, najciekawszych i najsprawniej przeprowadzonych lekcji.

Założenia ogólne: 

  1. Przygotowywane w ramach konkursu konspekty lekcji wychowania fizycznego, powinny być opracowane prawidłowo metodycznie z uwzględnieniem nowatorstwa pedagogicznego, w zakresie treści, form lub metod pracy uwzględniając specyfikę pracy we współczesnej szkole.
  2. Studenci przed przystąpieniem do każdego z etapów konkursu mają prawo i możliwość konsultowania opracowanych pomysłów lekcji z pracownikami Zakładu Teorii i Metodyki WF oraz pracownikami poszczególnych zakładów praktycznych.
  3. Przed drugim etapem konkursu, zakwalifikowani do niego studenci, mają prawo przeprowadzenia, pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego pracującego z dana klasą, jednej lekcji próbnej.

Organizatorzy: Pracownicy Zakładu Teorii i Metodyki WF oraz studenci, działający w Kole Naukowym przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF.

Skład Jury: Nauczyciele akademiccy pracujący w Zakładzie Teorii i Metodyki WF. dr Maria Bilska, dr Dorota Różańska, dr Wiesław Lech Kurpeta, dr Ireneusz Chaliburda, Mgr Krzysztof Wróbel, Pracownicy wybranych zakładów praktycznych WWFiS.

Nagrody i wyróżnienia: Udział w finale honorowany będzie pamiątkowymi dyplomami, a za zdobycie I-III miejsca również nagrodami rektora F AWF. Udział w konkursie daje studentom możliwość zwolnienia z egzaminu z metodyki wf (studenci II-go roku), zaawansowanej metodyki wf (studenci I-go roku studiów magisterskich), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymaganych kryteriów, w tym uzyskanej średniej z przedmiotów, odpowiednio: 4,5 dla biorących udział w konkursie i 4,0 dla finalistów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!