Komunikat Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody ministerialne


Do wiadomości:

Pan/Pani Kierownik Katedry,                                                                                             
Kierownik Zakładu, Pracowni,                                                                                                   

oraz Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Filii AWF w Białej Podlaskiej

Szanowni Państwo, informuję, że zbliża się termin wysyłania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, resortowych i nagród ministerialnych.

Uprzejmie proszę o składanie najpóźniej do 15 lutego 2017 r. (środa) wniosków (sporządzone w formie pisemnej w 2 egz. i na płycie CD) o nadanie orderów i odznaczeń państwowych* oraz resortowych** -  wnioski należy składać  w Sekcji ds. Pracowniczych u:
- Pani Teresy Burty w Dziale Spraw Pracowniczych - pok.216, tel. wew. 706 lub tel. bezp. 83 343-87-06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczące nauczycieli akademickich,
- Pani mgr Marii Marciniak w Dziale Spraw Pracowniczych - pok. 215, tel. wew. 707 lub tel. bezp. 83 343-87-07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczące pracowników niebędących nauczycielami

*  Krzyże Zasługi: Złoty, Srebrny, Brązowy
*  Medale za Długoletnią Służbę: Złoty, Srebrny, Brązowy
** Odznaki „Za Zasługi dla Sportu": Złota, Srebrna, Brązowa
** Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki"
** Medal Komisji Edukacji Narodowej

UWAGA! Powyższa informacja nie dotyczy nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - te wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/nagrody-dla-nauczycieli-akademickich

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych należy wypełnić w dwóch egzemplarzach pismem maszynowym; podpis wnioskującego należy złożyć na jednym egzemplarzu (kopii), oryginał jest przeznaczony do podpisu przez JM Rektora. Wnioski do pobrania ze strony internetowej naszej Uczelni http://www.awf.edu.pl/pracownik/dokumenty/nagrody-i-odznaczenia lub z n/w stron internetowych ministerstw, gdzie również można uzyskać szersze informacje na ten temat:

1.    Ordery i odznaczenia państwowe:
http://www.men.gov.pl/index.php/nagrody-odznaczenia-wyroznienia
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000064
http://www.nauka.gov.pl/ordery-i-odznaczenia/

1.    Odznaka "Za Zasługi dla Sportu":
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001126
http://www.msport.gov.pl/odznaka--za-zaslugi-dla-sportu-

1.    Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki"
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021481232
*********
Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 24.12.2013 r. zmieniającym zasady szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 13.01.2014, poz. 64) – wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Ponadto wniosek o nadanie takiego odznaczenia osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Proszę o zwrócenie uwagi na nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia. Tekst uzasadnienia wniosku o odznaczenia państwowe lub resortowe musi być zawarty w całości w stosownej rubryce wniosku. Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia. Wnioski należy wypełnić pismem maszynowym (komputer, maszyna do pisania). Rozmiar czcionki w uzasadnieniu nie może być mniejszy niż 10 pkt. Całość wniosku musi się zmieścić na jednej kartce (dwustronnie). Nie można zmieniać rozmiaru rubryk (zmniejszać, zwiększać). Wnioski nie mogą zawierać błędów ortograficznych, skreśleń, ani tuszowania korektorem.

W związku z faktem, że intencją ustawodawcy jest przywrócenie odznaczeniom i orderom należnej im wysokiej rangi, wnioski o nadanie odznaczeń powinny dotyczyć tylko osób o wybitnych zasługach. W uzasadnieniu trzeba podać ogólny staż pracy, krótko i ogólnie należy nadmienić o działalności naukowej i dydaktycznej, a następnie szeroko opisać działalność, która uprawnia do wystąpienia o dane odznaczenie, zaś we wniosku o Medal za Długoletnią Służbę należy podać staż pracy ogółem (z podaniem daty dziennej początku zatrudnienia, również z podaniem dat rozpoczęcia pracy w innych miejscach i w AWF) i szczególne zasługi dla służby publicznej. W uzasadnieniu nie należy powoływać się na jubileusze ani opisywać przebiegu kariery zawodowej, awansów i cech osobowych kandydata. Pełnione funkcje zawodowe  i społeczne są istotne o tyle, o ile podane są konkretne dokonania z nimi związane. W uzasadnieniu nie mogą być podane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat, brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy. Uzasadniając wniosek, należy unikać sformułowań ogólnikowych i lakonicznych, np. informacji o wykonywaniu zadań mieszczących się w granicach obowiązków i wynikających z rodzaju wykonywanej pracy zawodowej. W odpowiedniej pozycji danego wniosku (poz. nr 19 i 20) proszę umieścić aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.

Przypominam, iż Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umocnienia suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, jak też za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Podkreślam również, że Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. W związku z tym Krzyże Zasługi nadawane są za ofiarną działalność publiczną, jak również ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Reasumując, zaprzestano nadawania Krzyża Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Jednocześnie przywrócono ustanowiony przez Sejm RP Ustawą z dnia 8.01.1938 r. trzystopniowy Medal za Długoletnią Służbę (art. 18a). Pozwoliło to wzmocnić pozycję Krzyża Zasługi, a jednocześnie nagradzać przywróconym Medalem za wieloletnią sumienną pracę zawodową na polu szeroko rozumianej działalności propaństwowej.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:
•    po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (I stopień);
•    po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień);
•    po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (III stopień).

W uzasadnieniu wniosku do "Medalu za Długoletnią Służbę" powinna być zawarta informacja o ogólnym stażu pracy kandydata (uwzględniając zsumowany staż pracy poza AWF i  w  AWF, z podaniem dat dziennych tego zatrudnienia) oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.

Nowość! W uzasadnieniu wniosku o odznakę „Za Zasługi dla Sportu" uwzględnia się m.in. publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu, finansowe wspieranie sportu (sponsoring), społeczną pracę na rzecz sportu. Proszę o zwrócenie uwagi na nowy wzór wniosku o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu".

Do każdego wniosku na odznaczenie państwowe należy dołączyć wypełnione, niepodpisane  „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".

Natomiast do każdego wniosku na odznaczenie resortowe należy dołączyć wypełnione, podpisane „Oświadczenie o niekaralności".

Uprzejmie proszę Państwa o przestrzeganie podanych powyżej terminów składania dokumentów i zasad ich wypełniania.
        

Z poważaniem
Przewodniczący Senackiej Komisji
ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród

 dr Jacek Klawender


 • Wniosek na order lub odznaczenie - pobierz
 • Wniosek na medal za długoletnią służbę - pobierz
 • Wniosek na medal KEN - pobierz
 • Wniosek na odznakę za zasługi dla sportu - pobierz
 • Wniosek na odznakę honorową za zasługi dla turystyki - pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności - pobierz
 • Zapytanie o osobie - pobierz


NIP do zwolnień lekarskich: 5370010654

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o urlop załącznik nr 4 - /pobierz - pdf/ - /pobierz - doc/
 • Wniosek o przesunięcie urlopu załącznik nr 4A - /pobierz - pdf/ - /pobierz - doc/
 • Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracodawcy załącznik nr 4B - /pobierz - pdf/ - /pobierz - doc/
 • Wniosek o odwołanie terminu urlopu wypoczynkowego bez wyznaczania nowego terminu załącznik nr 4C - /pobierz - pdf/ - /pobierz - doc/
 • Wniosek o odwołanie terminu urlopu wypoczynkowego bez wyznaczania nowego terminu z inicjatywy pracodawcy załącznik nr 4D - /pobierz - pdf/ - /pobierz - doc/